arrow_drop_up arrow_drop_down
Wetenschappelijk onderzoek
10 augustus 2020 

Wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de master Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit heeft MSc Rieteke Hut een aantal deelonderzoeken uitgevoerd naar de werkwijze van de MatriXmethode bij traumaverwerking. 

In 2019 heeft zij een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze van de MatriXmethode toegepast op de verwerking van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden. Het onderzoek bestond uit de volgende deelonderzoeken:

Deelonderzoek 1. Is de MatriXmethode gereed voor erkenning?

De centrale vraag binnen dit onderzoek was: In hoeverre voldoet de MatriXmethode aan de criteria “Erkenning van Interventies” zoals omschreven in de notitie “Erkenning van interventies” en wat zijn verbeterpunten en aanbevelingen om als interventie te worden erkend?

De volgende deelvragen zijn onderzocht:

 1. Deelvraag 1: In hoeverre voldoet de MatriXmethode aan de criteria van een goed beschreven interventie en wat zijn de verbeterpunten en aanbevelingen?
 2. Deelvraag 2: In hoeverre voldoet de MatriXmethode aan de criteria van een uitvoerbare interventie en wat zijn de verbeterpunten en aanbevelingen?
 3. Deelvraag 3: In hoeverre voldoet de MatriXmethode aan de criteria van een goed onderbouwde interventie en wat zijn de verbeterpunten en aanbevelingen?
 4. Deelvraag 4: In hoeverre voldoet de MatriXmethode aan de criteria van een effectieve interventie?

De gemaakte analyse is weergegeven in de vorm van een peerreview. Op grond hiervan zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan ten behoeve van het verkrijgen van erkenning van de MatriXmethode.

Deelonderzoek 2. De wetenschappelijke duiding en onderbouwing van de MatriXmethode

Aan de hand van een literatuurstudie is een eerste wetenschappelijke duiding en onderbouwing gegeven van de werkwijze van de MatriXmethode bij traumaverwerking.

De centrale vraag binnen het literatuuronderzoek was:

“Hoe kan de werkwijze van de MatriXmethode bij het veranderen van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden worden geduid met behulp van wetenschappelijke kennis en erkende interventies op het gebied van traumaverwerking?”

De volgende deelvragen zijn onderzocht:

 1. Deelvraag 1: Wat is het werkingsmechanisme van erkende interventies die gericht zijn op het veranderen van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden en is de MatriXmethode hieronder te plaatsen?
 2. Deelvraag 2: Welke onderdelen van de MatriXmethode zijn vergelijkbaar met bestaande erkende interventies EMDR, Imagery rescripting en Acceptance and Commitment Therapy?
 3. Deelvraag 3: Wat zijn de unieke onderdelen van de MatriXmethode die niet terug te vinden zijn in de interventies EMDR, Imagery rescripting en Acceptance and Commitment Therapy?

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat de MatriXmethode gebruik lijkt te maken van de neuroplasticiteit van herinneringen en toekomstbeelden. Evenals de aanpak van Perceptual Imagery Rescripting lijkt de MatriXmethode gericht op het aanbrengen van perceptuele veranderingen in de herinneringen of toekomstbeelden waardoor het zijn problematische impact verliest. 

Masterscriptie: Beschrijving werkwijze MatriXmethode bij traumaverwerking.

Het scriptieonderzoek is een verkennend kwalitatief onderzoek naar de werkwijze van de MatriXmethode bij traumaverwerking.

De centrale vraag:

“Wat is volgens de ontwikkelaar en de MatriXpractitioners de werkwijze van de MatriXmethode bij de verwerking van trauma gerelateerde herinneringen en toekomstbeelden?”

Deze centrale vraag is opgesplitst naar de volgende deelvragen:

 1. Deelvraag 1: Wat zijn volgens de ontwikkelaar en de MatriXpractitioners de procedurele stappen in de aanpak van de MatriXmethode bij de werkwijze van de MatriXmethode bij de verwerking van trauma gerelateerde herinneringen en toekomstbeelden?
 2. Deelvraag 2: Wat zijn volgens de ontwikkelaar en de MatriXpractitioners de werkzame elementen van de MatriXmethode bij de verwerking van trauma gerelateerde herinneringen en toekomstbeelden?
 3. Deelvraag 3: Wat is volgens de ontwikkelaar en de MatriXpractitioners de bijdrage van de MatriXmethode in het zelf autonoom oplossen van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden tijdens de coachingsessie(s)?
 4. Deelvraag 4: Wat is volgens de ontwikkelaar en de MatriXpractitioners de bijdrage van de MatriXmethode in het zelf autonoom oplossen van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden na de coachingsessie(s) in het dagelijks leven?

Met het scriptieonderzoek is gebouwd aan het fundament voor erkenning van de MatriXmethode bij traumaverwerking. Het leverde samen met de eerste twee deelonderzoeken een systematische en doelgerichte beschrijving van de werkwijze en een theoretische onderbouwing op van de MatriXmethode  bij traumaverwerking. Deze output kan worden gebruikt t.b.v. de beoordeling/erkenning  als “goed beschreven” respectievelijk ”goed onderbouwde” interventie. 

De volgende tekst was al eerder beschreven over dit onderzoek:

We hadden gehoopt dat we in de maand december 2019 al de resultaten mochten publiceren van het onderzoek naar de MatriXmethode, maar het is ingewikkelder dan we van tevoren hadden ingeschat.

De elementen van het wetenschappelijk onderzoek

Ik neem je even mee aan de hand van de informatie die wij hebben en die wij met onze beperkte kennis van de wetenschap snappen. Als je naar de MatriXmethode kijkt, de ontwikkelingen, de groei en de theoretische kaders, hebben we de afgelopen tien jaar een flinke groei doorgemaakt. Dat heeft ons erg veel energie en geduld gekost, maar we staan nu op een keerpunt.

Als je kijkt naar het pad om evidence based te worden heb je grofweg vier stadia:

 1. Pseudo-wetenschappelijk
  Professionals die de MatriXmethode interessant vinden en een positief beeld er van hebben geloven aan de hand van de resultaten dat het werkt. Dat hebben we al vanaf het begin want vanaf het begin zijn er al mooie resultaten. De wereld om ons heen blijft sceptisch. Om maar een metafoor te gebruiken: we staan daarmee op de begane grond van ons huis; wij zien elkaar en de wereld ziet ons als ze door het raampje willen kijken.
 2. Hypothetisch
  Een onderzoeksvraag die nog niet bewezen is. We hebben wel al acht onderzoeken op hbo-niveau, vier kwalitatief (meningen en ervaringen) en vier kwantitatief waarbij de resultaten gemeten zijn tegen een meetlat en het statistisch pakket SPSS heeft de resultaten gevalideerd van een minimale groep (zestien onderzoekpersonen en zestien personen in de controlegroep). We hebben daarmee in ieder geval bewezen dat we niet op een bezemsteel rondvliegen en dat onze aanpak de moeite waard is om verder te bestuderen. Voor de wereld om ons heen die evidence based producten eist is dat nog lang niet genoeg. We staan daarmee wel halverwege op de trap naar de eerste verdieping .
 3. Theoretisch wetenschappelijk
  Het is de verzameling van relevante theorieën, ideeën en modellen uit de psychologie waar de werkzame componenten van de MatriXmethode theoretisch aan getoetst moet worden. Onze data zijn dan verzameld, geanalyseerd, onderzocht en onafhankelijk en objectief getoetst. Een basisbeschrijving in de wetenschappelijke wereld bestaat. We staan op de eerste verdieping.
 4. Empirisch bewezen (evidence based)
  Dit is de eerste trede van de trap naar de tweede verdieping. De moeilijkheid is natuurlijk dat de MatriXmethode vijf aspect-gebieden kent en dat elk gebied al een onderzoek waard is om er een uitspraak over te kunnen doen. Of de MatriXmethode evidence based is? Dan moet je alle aspect-gebieden evidence based onderzoeken. Een evidence based onderzoek kan minimaal één tot meerdere jaren duren en met verschillende meetinstrumenten (effectmetingen na interventies met een vragenlijst tot en met MRI-metingen). Kortom als de wereld vraagt om effectieve interventietechnieken en de wetenschap zich schoorvoetend open stelt, zijn we de komende 20 jaar nog met heel interessante onderzoeken bezig.

Effectiviteit coaching met de MatriXmethode voor wetenschappelijk onderzoek.

In gesprek

In december 2019 is er nog een gesprek geweest met de assistent-professor die het onderzoek leidt en dat heeft geleid tot de volgende status en verwachtingen:

De onderzoekster Rieteke Hut heeft het afgelopen jaar een grondige studie gemaakt over het theoretisch wetenschappelijke kader en toetsing van de MatriXmethode daaraan. Daarbij zijn enkele deelonderzoeken van toepassing.

 1. Het eerste deelonderzoek is getiteld “Is de MatriXmethode gereed voor erkenning”? Aan de hand van het door ons beschikbaar gestelde materiaal en de website is een analyse gemaakt in materiaal. Het voldoet aan de gestelde criteria voor erkenning als goed beschreven en uitvoerbare interventie.
 2. Het tweede deelonderzoek is een systematisch literatuuronderzoek en is getiteld “De wetenschappelijke duiding en onderbouwing van de MatriXmethode”. In dit onderzoek wordt o.a. een systematische vergelijking gedaan tussen de MatriXmethode en de volgende evidence-based interventies: EMDR, Imagery Rescripting en de  ACT.
 3. Haar laatste deelonderzoek doet zij in het kader van haar masterscriptie. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de werkwijze. Ook is er een onderzoek naar de werkzame elementen van de MatriXmethode bij de verwerking van traumagerelateerde herinneringen en toekomstbeelden.

Bij de eerste twee deelonderzoeken wordt inhoudelijk diep ingegaan op de werkzame elementen van de MatriXmethode en objectief getoetst. Daarmee levert ze een gedegen fundament op voor alle toekomstige ontwikkelingen en onderzoeksvragen; het theoretisch wetenschappelijk kader.

Evidence based

Wat de onderzoekster oplevert is een onderwijsproduct, een theoretisch wetenschappelijk kader waar je de boer mee op kunt. Daardoor is het nog niet evidence based, dus de deuren gaan nog niet overal open. Met name niet bij die partijen die dichtgetimmerd zijn met protocollen die drijven op evidence based onderzoek. De resultaten van hun aanpak hoeven niet goed te zijn, wat telt is dat ze binnen de protocollen werken en daarmee altijd ingedekt zijn.

Daarom is het belangrijk dat de MatriXmethode ook wetenschappelijk bewezen wordt (evidence based). Dan worden er serieuze stappen gezet om deze methode (inter)nationaal kenbaar te maken. We weten de kracht van de methode, maar nu moeten ook landelijke instanties het zien.

Wetenschappelijk onderzoek MatriXmethodeWe zijn dichtbij…

Om maar in de metafoor te blijven; we staan daarmee wel op de eerste verdieping voor ons grote raam met panorama-view. De wereld om ons heen is wel zoekende, de hectiek wordt steeds groter, de mensen komen steeds meer in de knel, oplossingen in meer van hetzelfde werken onvoldoende, het is dweilen met de kraan open en de wal keert ooit het schip. Kortom: we zien beweging.

Met dit rapport kunnen we de wereld in van vakbladen, belangenverenigingen, ziektekostenverzekeraars die serieuze experimenten aan durven en wetenschappers die meer willen weten.

We kunnen in gesprek gaan met de wereld met het rapport op tafel in plaats van mensen te overtuigen met verhalen, recensies, video's en voorbeeld-coachings. Omdat we zelf meer uitzicht hebben, zullen we ook eerder worden opgemerkt door de wereld om ons heen.

Diverse mentale en psychische problemen

Je snapt nu dat we maar één aspect-gebied per keer kunnen laten onderzoeken. Omdat we zo effectief en snel zijn met trauma's neutraliseren, is dit een mooie eerstvolgende stap.

Parallelle evidence based onderzoeken zijn goed mogelijk (hoofd opruimen, informatie handiger onthouden, individuele SOLK-klachten zoals tinnitus of chronische pijnen, emotionele onderwerpen (zoals emoties bij het constateren van ernstige ziektes, sneller herstellen van operaties et cetera). Er zijn subsidiemogelijkheden voor onderzoeken en de wereld zit te wachten op aanpakken die een hoger rendement opleveren en minder kosten dan wat er nu is. Aanpakken die uitgaan van eigen regie en zelfredzaamheid, aanpakken die ook preventief werken en niet alleen maar curatief waarmee de snel druppelende kraan een stuk dicht gedraaid kan worden.

Denk maar eens bij jezelf welke onderwerpen door meer dan 100.000 mensen beleefd worden en een grote maatschappelijke kostenpost zijn. Het is allemaal mogelijk omdat we binnen afzienbare tijd een gedegen fundamentele en wetenschappelijke beschrijving hebben.

Deze neuroloog vertelt waarom de methode werkt waar andere methodieken stoppen:

Neem contact met ons op

Zie je de meerwaarde van de methode? En heb je ingangen om deze interventietechniek wetenschappelijk te (laten) onderzoeken?

Doordat de werkzame elementen nu ook wetenschappelijk bewezen worden, zullen nog meer mensen met blijvend succes worden geholpen. De tijd is er rijp voor en wij ook.

Met dit rapport kunnen we de wereld in van vakbladen, belangenverenigingen, ziektekostenverzekeraars die serieuze experimenten aan durven.

Laat een reactie achter onder dit artikel of neem contact op met ons via de mail info@matrixmethode.nl. We komen graag met je in contact.

Over de schrijver
Sinds 2007 ben ik dagelijks bezig om het MatriXmethode Instituut groter te maken. Toen ik de bijzondere, snelle resultaten zag bij de coachees en cursisten van Ingrid wist ik: "Dit moet de wereld in." Ik houd me vooral bezig met de accreditaties, projecten en bedrijfsvoering. Elk jaar zie ik de groeiende behoefte en meer professionals die de MatriXmethode willen toepassen in hun werk. We zijn dus op de goede weg om deze veilige interventietechniek op grote schaal aan te bieden bij o.a. professionals in geestelijke gezondheidszorg, de hulpverlening en jeugdzorg.
Reactie plaatsen