Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek: de weg is vrij voor erkenning
14 oktober 2022 
13 min. leestijd

Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek: de weg is vrij voor erkenning

Het wetenschappelijk onderzoek is heel belangrijk voor de erkenning die de MatriXmethode verdient. Het onderzoek door ACT coach en trainer Rieteke Hut heeft geleid tot een systematische en doelgerichte methode-beschrijving van deze non-verbale interventietechniek op basis van coaching.

Doordat de probleeminhoud privé blijft tijdens een gesprek, is er in korte sessies een opluchting en blijdschap zichtbaar bij de cliënt

De methode-beschrijving vormt de opmaat naar erkenning van de MatriXmethode als een evidence based interventie. Deze wordt onderbouwd met wetenschappelijke kennis en wordt getoetst door middel van methodologisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek. De vervolgstappen om hiertoe te komen, kunnen nu concreet worden gezet.

Met het onderzoek wordt duidelijk welke voordelen er zijn en wat de uniekheid ervan is. Uit één van de onderzoeken komt bijvoorbeeld naar voren dat de MatriXmethode hoog scoort op blijheid. Dat komt doordat de probleeminhoud privé blijft tijdens een coachingsgesprek.

De MatriXmethode pakt het zien (plaatje), horen (geluid), voelen (gevoel), ruiken (geur), proeven (smaak) en denken (gedachte) aan tijdens een sessie. Dat zorgt ervoor dat de persoon zelf de beleving bij de hulpvraag verandert op de eigen manier

Als je meer inzichten wilt krijgen hierover, dan kan je deze vinden in het wetenschappelijk onderzoeksrapport. In de animatie krijg je kort een uitleg over deze interventie:

Wat de methode uniek maakt

De MatriXmethode is een in 1991 ontwikkelde interventietechniek bij mentale problemen. Dat kunnen angsten (die zijn ontstaan in het verleden en mogelijk gaan plaatsvinden in de toekomst), trauma's, volle hoofden, stress, moeite met informatie onthouden en onbegrepen (pijn)klachten. Het is een snelwerkende en veilige methode waarmee een professional iemand kan helpen weer zelf de regie te laten krijgen over de eigen denkprocessen. De methode is zowel preventief als curatief toepasbaar. Het is vrij van dossiervorming en complex protocol.

Wat maakt de MatriXmethode uniek en anders dan die vele andere interventietechnieken? Er zijn meer voordelen naast dat de methode kortdurend, veilig toepasbaar en doelgericht is.
Wat de methode uniek maakt is dat professionals niet verdwalen in andermans probleemverhalen. De cliënt hoeft namelijk niet over de probleeminhoud te praten. Met specifieke vragen wordt de kracht van de verbeelding ingezet bij het oplossen en voorkomen van psychische hulpvragen.

Enkele voordelen van de interventie zijn:

  • De probleeminhoud hoeft de cliënt niet te delen met de professional
  • Het is veilig toepasbaar
  • Toepasbaar bij cognitieve én emotionele problemen
  • Complementair aan alles wat je al succesvol toepast
  • Non-verbale coachingsinterventie
  • Vraagtechniek over de kracht van de verbeelding
  • Praktisch, nuchter en laagdrempelig in te zetten bij mentale blokkades en belemmeringen

Ontwikkelaar Ingrid Stoop

De MatriXmethode is ontwikkeld en in de loop der jaren steeds verder verfijnd door Ingrid Stoop. Zij werkte aanvankelijk in het bankwezen, maar verdiepte zich in de orthomoleculaire geneeskunde toen haar moeder op jonge leeftijd ziek werd. Omdat ze gefascineerd raakte door de processen die zich in het hoofd van mensen afspeelden, richtte zij zich vervolgens op neurolinguïstisch programmeren en op The Work van Byron Katie.

"Ik gun iedereen de regie over hun eigen leer- en denkprocessen" - Ingrid Stoop, ontwikkelaar MatriXmethode
 Ze kwam tot de conclusie dat aan ieder mentaal probleem een negatief opgeslagen fragment ten grondslag ligt, en dat de enige die dit kan oplossen de persoon zelf is. De oplossing die een ander bedenkt, is immers vrijwel nooit de oplossing die de persoon zelf zou bedenken. Op die grondslag is ze mensen gaan helpen om van hun angsten, trauma’s of andere problemen uit het verleden of vrees voor de toekomst af te komen. Niet door mensen daarover te laten praten, maar door ze met gerichte vragen hun eigen beleving ervan te laten neutraliseren en zo de lading eraf te halen.

Voor professionals

De MatriXmethode wordt nu nationaal en internationaal door veel professionals toegepast en heeft al duizenden mensen geholpen om snel en op eigen regie definitief van hun angst, trauma of ander probleem af te komen. De trainingen zijn geaccrediteerd met diverse PE-punten. Toepassing van de MatriXmethode is voorbehouden aan hbo- en wo-professionals die werken met mensen met psychische problemen, specifiek in de zorg (GGZ), de jeugdzorg, onderwijs en het maatschappelijk werk. Ook coaches maken er gebruik van, omdat ze tijdens hun gesprekken vaak niet tot de kern van de hulpvraag komen.

In de video krijg je inzichten in de ervaringen van professionals die werken met de MatriXmethode als extra interventie:

Wetenschappelijk onderzoek

De cliënttevredenheid is buitengewoon groot en professionals geven aan de toepassing van de methode als een verrijking van hun werk te beschouwen. Praktijkstudies bevestigen deze waardering, maar wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vooralsnog. Vandaar het verzoek aan Rieteke Hut. Zij koos voor een reductionistische aanpak, waarbij ze focuste op één toepassingsgebied van de MatriXmethode, namelijk de verwerking van trauma gerelateerde herinneringen en toekomstbeelden.


"Ik ga ervan uit dat binnen 5-10 jaar de MatriXmethode gewoon gemeengoed is geworden. Het is een mooie, praktische, doeltreffende en korte methodiek die voor veel problematiek/klachten inzetbaar is. Hoe eenvoudig kan het zijn om een oplossing te hebben gevonden." - Mieke van Maanen, NLP Coach/psycholoog


De onderzoeksuitkomst laat zien dat de MatriXmethode op onderdelen raakvlakken vertoont met EMDR en perceptuele Imagery Rescripting, en op andere facetten ook met het ‘self as context’ perspectief van ACT, maar ook unieke eigenschappen heeft. De puntsgewijze aanpak van de MatriXmethode maakt de methode mogelijk minder belastend voor de cliënt. De cliënt stabiliseren in aanloop van de therapie, lijkt hierdoor in tegenstelling tot bij andere trauma-verwerkingstherapieën niet nodig te zijn. De zelfregie van de cliënt die centraal staat, lijkt vergelijkbaar met de ‘Solution-Focussed Brief Therapy’.

Zelf-oplossend vermogen

De nadruk op zelfregie en het zelf-oplossend vermogen van de cliënt en het creëren van placebo-effecten als hoop en vertrouwen worden beschouwd als ‘common factor’ voor elke hulpverlening. Ook het werken volgens een standaardprotocol voor het stellen van de MatriXvragen en de rolverdeling tussen MatriXpractitioner en cliënt worden als ‘common factor’ aangemerkt.

Het onderzoek heeft de bouwstenen opgeleverd om de MatriXmethode erkend te krijgen als ‘goed beschreven’ en ‘onderbouwde’ interventie. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek kunnen de daarvoor benodigde vervolgstappen worden gezet.

Publicatie in het 'Tijdschrift voor Coaching'

Drs. Rieteke Hut werkte jarenlang als loopbaanadviseur en ACT coach. Recent behaalde ze de master Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Dr. Marjan Nijkamp was als supervisor betrokken bij haar afstudeeronderzoek naar de werkwijze van de MatriXmethode. Hut heeft affiniteit met onderzoek gericht op het versterken van mentale gezondheid.

In het 'Tijdschrift voor Coaching' is een stuk gepubliceerd over hoe zij te werk is gegaan tijdens dit onderzoekstraject.

Wetenschappelijk onderzoek MatriXmethode

>> Hier vind je alle vijf pagina's (je hoeft geen e-mailadres in te vullen).

Publicatie in ‘Inzicht’

Er is een artikel geweest over de MatriXmethode en de wetenschappelijke erkenning. Daarbij wordt beschreven hoe de MatriXmethode in grote lijnen werkt. Ook vind je informatie over de inhoud van het wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek helpt bij het krijgen van de erkenning van de coachingstechniek.

De publicatie kun je hieronder lezen of aanvragen via de website van de Nederlandse Vereniging voor NLP.

Artikel in Inzicht

Artikel in Inzicht

Negatieve triggers definitief wegnemen

De MatriXmethode wordt beheerd door het MatriXmethode Instituut. De methode is gebaseerd op het gegeven dat mensen fragmenten van negatieve ervaringen in de vorm van plaatjes, geluiden, gevoelens, smaken, geuren en gedachten opslaan in hun lange termijn geheugen. Door alle zintuigen te gebruiken, worden de triggers van zo’n negatieve situatie definitief weggenomen. De persoon in kwestie laat dus zelf zijn probleem verdwijnen. Hij hoeft daarbij niet de inhoud van dit probleem te delen met de professional. Dit voorkomt dat het probleem niet kan worden opgelost omdat de persoon er niet over wil, durft, kan of mag praten. Bovendien betekent deze werkwijze dat de professional niet emotioneel wordt belast met de probleemverhalen die hij van zijn cliënten hoort.

Snelwerkende en veilige interventie

Zoals al eerder vermeld biedt de MatriXmethode een oplossing voor angsten, trauma’s, emotionele problemen, onverklaarbare (pijn)klachten, moeite met informatie onthouden, vol hoofd, burn-out en stress. In één of enkele sessies – live of telefonisch – met een professional ontdekt iemand zelf zijn enige en blijvende oplossing voor het probleem dat hij ervaart.


"80% tot 90% wordt hier in de praktijk behandeld. Dus ik ga mijn patiënten echt niet doorverwijzen." -Saboor Abed, huisarts in Barneveld die profiteert van werkzaamheden van de POH-GGZ Adrie van der Wijst


De methode werd in het verleden veel ingezet als alternatieve geneeswijze. Toepassing van de MatriXmethode is voorbehouden aan hbo- en wo-professionals die werken met mensen met psychische problemen, specifiek in de zorg, de jeugdzorg, het onderwijs en maatschappelijk werk.

Inmiddels wordt de interventie door POH’s-GGZ bij ongeveer twintig huisartsenpraktijken veelvuldig gebruik gemaakt om patiënten van angsten, trauma’s en of andere problemen af te helpen. In de meeste gevallen volstaan één tot drie sessies per hulpvraag. Een succesvolle en unieke gesprekstechniek zo blijkt. Het aantal verwijzingen naar de ggz is drastisch gedaald tot 80 tot 90%.

Ook in de Jeugdzorg worden interessante resultaten geboekt. De methode blijkt goed inzetbaar bij kinderen. Veel kinderen willen of kunnen niet over hun probleem praten. Ook blijken kinderen erg goed in staat om hun eigen oplossing te bedenken. Deze combinatie geeft de interventie een hogere effectiviteit en de hulpverlener meer werkplezier. Binnen de huidige jeugdzorg wordt veel gestuurd op gedrag. De MatriXmethode ondersteunt de eigen oplossing. Regie over eigen hoofd.

Trainingen

Het MatriXmethode Instituut beschikt inmiddels over een vast team van tien MatriXtrainers die de professionals trainen om zichzelf MatriXpractitioners te mogen noemen en daarmee de methode toe te mogen passen bij cliënten. De trainingen zijn ook blended-learning (online met live oefenmomenten) te volgen, met praktische oefendagdelen onder begeleiding van MatriXtrainers.

Jezelf blijven voeden en ontwikkelen met nieuwe MatriXkennis is belangrijk. Je leert de interventie vooral toepassen door het toe te passen in de praktijk. Intervisie helpt daarbij, ook als je weinig cliënten hebt.

Conclusie: Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek: de weg is vrij voor erkenning

Het belang van het wetenschappelijk onderzoek over de MatriXmethode is belangrijk voor de erkenning en het evidence-based-traject. De aansluiting op bestaande interventietechnieken zorgt ervoor dat gesprekken met hulpvragers sneller, veiliger en doelgerichter kunnen. Doordat met deze methode de probleeminhoud privé blijft en er geen herbeleving plaatsvindt, is er in korte tijd een positief resultaat mogelijk. De erkenning in de markt is belangrijk om professionals meer handvatten te bieden naast alles dat ze al succesvol toepassen.

Heb jij wetenschappelijke ingangen of ken jij iemand die zich bezighoudt met evidence-based-onderzoeken? Dan komen we graag met je in contact. We zijn bereikbaar via info@matrixmethode.nl.

------------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke, snelwerkende interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

De missie van het MatriXmethode Instituut is dat jouw cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Zonder dat je belast hoeft te worden met de inhoud van het probleem. Wil jij je werk nog leuker en waardevoller maken met deze veilige, kortdurende en doelgerichte coachingstechniek als interventie? Krijg dan alle kennis en vaardigheden om de MatriXmethode op de juiste manier toe te passen in je werk, naast alles dat je al doet.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode