Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek: de weg is vrij voor erkenning
05 februari 2021 
11 min. leestijd

Kwalitatief wetenschappelijk onderzoek: de weg is vrij voor erkenning

Onderzoek door ACT coach en trainer Rieteke Hut heeft geleid tot een systematische en doelgerichte methode-beschrijving van de MatriXmethode. Deze methode-beschrijving vormt de opmaat naar erkenning van de MatriXmethode als een evidence based interventie, onderbouwd met wetenschappelijke kennis dus en getoetst door middel van methodologisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek. De vervolgstappen om hiertoe te komen, kunnen nu concreet worden gezet.

Wat de methode uniek maakt

De MatriXmethode is een in 1991 door Ingrid Stoop ontwikkelde gespreksmethode om mensen af te helpen van onder andere hun angsten, trauma’s of andere problemen uit het verleden of vrees voor de toekomst. Wat de methode uniek maakt is dat mensen niet praten over wat hen belast, maar dat ze door gerichte vragen van de MatriXpractitioner hun eigen beleving ervan neutraliseren en zo de lading eraf halen.

Voor professionals

De MatriXmethode wordt nu nationaal en internationaal door veel professionals toegepast en heeft al duizenden mensen geholpen om snel en op eigen regie definitief van hun angst, trauma of ander probleem af te komen. De trainingen zijn geaccrediteerd met diverse PE-punten. Toepassing van de MatriXmethode is voorbehouden aan hbo- en wo-professionals die werken met mensen met psychische problemen, specifiek in de zorg, de jeugdzorg en het maatschappelijk werk.

Wetenschappelijk onderzoek

De cliënttevredenheid is buitengewoon groot en professionals geven aan de toepassing van de methode als een verrijking van hun werk te beschouwen. Praktijkstudies bevestigen deze waardering, maar wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vooralsnog. Vandaar het verzoek aan Rieteke Hut. Zij koos voor een reductionistische aanpak, waarbij ze focuste op één toepassingsgebied van de MatriXmethode, namelijk de verwerking van trauma gerelateerde herinneringen en toekomstbeelden.

De onderzoeksuitkomst laat zien dat de MatriXmethode op onderdelen raakvlakken vertoont met EMDR en perceptuele Imagery Rescripting, en op andere facetten ook met het ‘self as context’ perspectief van ACT, maar ook unieke eigenschappen heeft. De puntsgewijze aanpak van de MatriXmethode maakt de methode mogelijk minder belastend voor de cliënt. De cliënt stabiliseren in aanloop van de therapie, lijkt hierdoor in tegenstelling tot bij andere trauma-verwerkingstherapieën niet nodig te zijn. De zelfregie van de cliënt die centraal staat, lijkt vergelijkbaar met de ‘Solution-Focussed Brief Therapy’.

Zelf-oplossend vermogen

De nadruk op zelfregie en het zelf-oplossend vermogen van de cliënt en het creëren van placebo-effecten als hoop en vertrouwen worden beschouwd als ‘common factor’ voor elke hulpverlening. Ook het werken volgens een standaardprotocol voor het stellen van de MatriXvragen en de rolverdeling tussen MatriXpractitioner en cliënt worden als ‘common factor’ aangemerkt.

Het onderzoek heeft de bouwstenen opgeleverd om de MatriXmethode erkend te krijgen als ‘goed beschreven’ en ‘onderbouwde’ interventie. Op basis van de conclusies uit dit onderzoek kunnen de daarvoor benodigde vervolgstappen worden gezet.

Over de MatriXmethode en het MatriXmethode Instituut

De MatriXmethode is een in 1991 ontwikkelde interventietechniek bij mentale problemen. Het is een snelle en veilige methode waarmee een professional iemand kan helpen om weer zelf de regie te krijgen over het eigen hoofd. De methode is zowel preventief als curatief toepasbaar. Er is geen wachttijd, geen dossiervorming of complex protocol nodig.

Ontwikkelaar Ingrid Stoop

De MatriXmethode is ontwikkeld en in de loop der jaren steeds verder verfijnd door Ingrid Stoop. Zij werkte aanvankelijk in het bankwezen, maar verdiepte zich in de orthomoleculaire geneeskunde toen haar moeder op jonge leeftijd ziek werd. Omdat ze gefascineerd raakte door de processen die zich in het hoofd van mensen afspeelden, richtte zij zich vervolgens op neurolinguïstisch programmeren en op The Work van Byron Katie. 

Ze kwam tot de conclusie dat aan ieder mentaal probleem een negatief opgeslagen fragment ten grondslag ligt, en dat de enige die dit kan oplossen de persoon zelf is. De oplossing die een ander bedenkt, is immers vrijwel nooit de oplossing die de persoon zelf zou bedenken. Op die grondslag is ze mensen gaan helpen om van hun angsten, trauma’s of andere problemen uit het verleden of vrees voor de toekomst af te komen. Niet door mensen daarover te laten praten, maar door ze met gerichte vragen hun eigen beleving ervan te laten neutraliseren en zo de lading eraf te halen.

Publicatie in het 'Tijdschrift voor Coaching'

Drs. Rieteke Hut werkte jarenlang als loopbaanadviseur en ACT coach. Recent behaalde ze de master Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit. Dr. Marjan Nijkamp was als supervisor betrokken bij haar afstudeeronderzoek naar de werkwijze van de MatriXmethode. Hut heeft affiniteit met onderzoek gericht op het versterken van mentale gezondheid.

In het 'Tijdschrift voor Coaching' is een stuk gepubliceerd over hoe zij te werk is gegaan tijdens dit onderzoekstraject.

Wetenschappelijk onderzoek MatriXmethode

>> Hier vind je alle vijf pagina's (je hoeft geen e-mailadres in te vullen).

Publicatie in ‘Inzicht’

Er is een artikel geweest over de MatriXmethode en de wetenschappelijke erkenning. Daarbij wordt beschreven hoe de MatriXmethode in grote lijnen werkt. Ook vind je informatie over de inhoud van het wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek helpt bij het krijgen van de erkenning van de coachingstechniek.

De publicatie kun je hieronder lezen of aanvragen via de website van de Nederlandse Vereniging voor NLP.

Artikel in Inzicht

Artikel in Inzicht

Negatieve triggers definitief wegnemen

De MatriXmethode wordt beheerd door het MatriXmethode Instituut. De methode is gebaseerd op het gegeven dat mensen fragmenten van negatieve ervaringen in de vorm van plaatjes, geluiden, gevoelens, smaken, geuren en gedachten opslaan in hun lange termijn geheugen. Door alle zintuigen te gebruiken, worden de triggers van zo’n negatieve situatie definitief weggenomen. De persoon in kwestie laat dus zelf zijn probleem verdwijnen. Hij hoeft daarbij niet de inhoud van dit probleem te delen met de professional. Dit voorkomt dat het probleem niet kan worden opgelost omdat de persoon er niet over wil, durft, kan of mag praten. Bovendien betekent deze werkwijze dat de professional niet emotioneel wordt belast met de probleemverhalen die hij van zijn cliënten hoort.

Veilige, kortdurende en doelgerichte oplossing

De MatriXmethode richt zich op het blijvend oplossen van angsten, trauma’s, emotionele problemen, onverklaarbare (pijn)klachten, moeite met informatie onthouden, vol hoofd, burn-out en stressHierbij is geen sprake van negatieve bijwerkingen. In een of enkele sessies – live of telefonisch – met een professional ontdekt iemand zelf zijn enige en blijvende oplossing voor het probleem dat hij ervaart. De aanpak is in alle gevallen toepasbaar, ook als iemand al andere hulp heeft gezocht zonder blijvend resultaat, of als iemand als instabiel en/of uitbehandeld wordt beschouwd. 

Bijzondere resultaten

De methode werd in het verleden veel ingezet als alternatieve geneeswijze. Na accreditaties is deze alternatieve coachings- of gesprekstechniek sinds twee tot drie jaar al veel ingezet in de zorg. Toepassing van de MatriXmethode is voorbehouden aan hbo- en wo-professionals die werken met mensen met psychische problemen, specifiek in de zorg, de jeugdzorg, het onderwijs en maatschappelijk werk.

Drastische daling verwijzingen

Inmiddels wordt de interventie door POH’s-GGZ bij ongeveer twintig huisartsenpraktijken veelvuldig gebruik gemaakt om patiënten van angsten, trauma’s en of andere problemen af te helpen. In de meeste gevallen volstaan één tot drie sessies per hulpvraag. Een succesvolle en unieke gesprekstechniek zo blijkt. Het aantal verwijzingen naar de ggz is drastisch gedaald tot 80 tot 90%.

Ook in de Jeugdzorg worden interessante resultaten geboekt. De methode blijkt goed inzetbaar bij kinderen. Veel kinderen willen of kunnen niet over hun probleem praten. Ook blijken kinderen erg goed in staat om hun eigen oplossing te bedenken. Deze combinatie geeft de interventie een hogere effectiviteit en de hulpverlener meer werkplezier. Binnen de huidige jeugdzorg wordt veel gestuurd op gedrag. De MatriXmethode ondersteunt de eigen oplossing. Regie over eigen hoofd.

Trainingen

Het MatriXmethode Instituut beschikt inmiddels over een vast team van tien MatriXtrainers die de professionals trainen om zichzelf MatriXpractitioners te mogen noemen en daarmee de methode toe te mogen passen bij cliënten. De trainingen zijn sinds 2020 ook blended-learning (online met live oefenmomenten) te volgen, met praktische oefendagdelen onder begeleiding van MatriXtrainers.

Jezelf blijven voeden en ontwikkelen met nieuwe MatriXkennis is belangrijk. Je leert de interventie vooral toepassen door het toe te passen in de praktijk. Intervisie helpt daarbij, ook als je weinig cliënten hebt.

Ben of ken jij…

Op dit moment zijn we op zoek naar wetenschappers die deze methode verder onderzoeken met evidence-based-traject. De basis is gelegd, nu hoort daar vervolgonderzoek bij.

Heb jij wetenschappelijke ingangen of ken jij iemand die zich bezighoudt met evidence-based-onderzoeken? Dan komen we graag met je in contact. We zijn bereikbaar via info@matrixmethode.nl.


Ook interessant:
De missie van het MatriXmethode Instituut is dat jouw cliënt weer de regie krijgt over het eigen hoofd. Zonder dat je belast hoeft te worden met de inhoud van het probleem. Wil jij je werk nog leuker en waardevoller maken met deze veilige, kortdurende en doelgerichte coachingstechniek als interventie? Krijg dan alle kennis en vaardigheden om de MatriXmethode op de juiste manier toe te passen in je werk, naast alles dat je al doet.
Reactie plaatsen

MEER WETEN?

Wil je effectieve gesprekken en het verschil maken?

Ontvang kosteloos een download in je mailbox en voorkom moeizame, ineffectieve gesprekken met je cliënt.

Krijg effectieve resultaten door met gerichte vragen direct tot de kern van de hulpvraag te komen. Deze unieke en veilig toepasbare methode bevrijdt jou en je cliënt van gesprekken die gaan over de probleeminhoud.

Downloads MatriXmethode