Wanneer haalt jeugdzorg een kind uit huis?

Wanneer haalt jeugdzorg een kind uit huis?

Er zijn veel jongeren die uit huis worden gehaald en in de jeugdzorg terecht komen. Dit is een ingrijpende stap. Maar wanneer gebeurt dat, welke oplossingen zijn er en wat is een manier om dit te voorkomen?

Wat is de oorzaak dat een kind uit huis wordt gehaald? Er is een veilige en en snelwerkende interventie, zonder dat daarbij de probleeminhoud gedeeld hoeft te worden.

In dit artikel krijg je inzichten.

Kinderen die in de jeugdzorg terechtkomen zijn daar niet zonder reden. Vaak gaat er een heel traject aan vooraf totdat iemand niet meer thuis kan, mag, durft of wil wonen. in vel gevallen ligt de oorzaak niet bij het kind zelf. Juist het complexe systeem, te weinig beschikbare hulpmiddelen en wachtlijsten zorgen ervoor dat het kind hulp nodig heeft.

Een kind mag, durft, wil of kan vaak niet over zijn eigen mentale problemen praten. Gelukkig hoeft dat ook niet als de jeugdzorgwerker een vraagtechniek beheerst die in korte tijd positief resultaat biedt.

Er moet vooral veel gepraat worden en ‘gevoelens’ uiten. Hulp die wordt geboden als een kind last heeft van een scheiding kan bijvoorbeeld negatieve gevolgen hebben op de ontwikkeling van het kind. Of iemand krijgt verkeerde vrienden omdat iemand gepest wordt.

wanneer haalt jeugdzorg kind uit huis

Iemand wordt natuurlijk niet zomaar uit huis gehaald door een jeugdzorg-instelling. Vaak is er een langdurig traject aan voorafgegaan waarbij diverse soorten problemen zich hebben opgestapeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind:

 • Agressief is
 • Gewelddadig gedrag vertoont
 • Drugs gebruikt
 • Een onveilige leefomgeving heeft

Ook kan het een andere oorzaak hebben waar het kind geen invloed over heeft of heeft gehad. Bijvoorbeeld:

 • De ouders zijn gewelddadig richting elkaar of het kind
 • De ouders gebruiken drugs
 • De ouders kunnen het kind niet opvoeden
 • Er zijn geldproblemen

In de video krijg je uitleg over de redenen waarom en wanneer een kind uit huis wordt gehaald. Ook krijg je inzichten in de interventie die door steeds meer jeugdzorgwerkers wordt toegepast:

Wat wordt er gedaan in de jeugdzorg?

Het kind wordt vaak afgerekend op het gedrag dat wordt vertoond.: hij of zij wordt brutaal tegenover de ouders, krijgt verkeerde vrienden, gaat drugs gebruiken en ga zo maar door. Hulp die wordt ingezet gaat vooral over het veranderen van iemands gedrag. De oorzaak van het probleem zit in het hoofd van het kind en de kans is groot dat iemand daar niet over praat. Iemand wil, kan, mag of durft niet te praten.

Praten over problemen lucht soms wel op, maar biedt geen oplossing. Jeugdzorgwerkers kunnen met minder woorden meer bereiken als de juiste hulp en oplossingsgerichte gesprekstechnieken worden toegepast.

Als een kind in de jeugdzorg terechtkomt, wordt er natuurlijk zo goed mogelijk hulp aangeboden die past bij het kind. Ook wordt er veel gepraat of afleiding gezocht om het kind problemen 'even' te laten vergeten. Praten en afleiden verlicht soms wel een hulpvraag, zoals een angst of trauma, maar biedt vaak geen blijvende oplossing. Want wat er in het hoofd van het kind gebeurt, is niet zichtbaar aan de buitenkant. En daar gaat het vaak mis met kinderen, jongeren en jeugdzorgprofessionals.

Voorbeeld

Kinderen die in de jeugdzorg terecht komen, hebben vaak geen idee hoe om te gaan met hun mentale problemen. Dat kan al beginnen op school. Als iemand het alfabet niet snapt, kan het moeilijk woorden goed schrijven. Want op school wordt wel geleerd WAT er geleerd moet worden, maar niet HOE. Dat is de eerste oorzaak van diverse problemen.

Een pester in de klas kan bijvoorbeeld zelf zijn gepest en gaat iemand met leerproblemen belachelijk maken om zijn eigen problemen te ontwijken. De zondebok kan daar zoveel last van krijgen, dat uiteindelijk een negatief zelfbeeld ontstaat, fysiek geweld gaat gebruiken of drugs gaat gebruiken. Als door deze problemen iemand uit huis wordt geplaatst, krijgt hij of zij hulp binnen de jeugdzorg.

wanneer haalt jeugdzorg kind uit huis

In een omgeving waar kinderen anderen elkaar niet kennen, kunnen onveilige of ongewenste situaties ontstaat. Toch hoeft de manier om jongeren te helpen, die uit huis geplaatst, niet lastig te zijn. Die vervelende situatie kan zelfs voorkomen worden met de juiste interventietechnieken. 

Nu wordt tijdens en na gesprekken met jeugdzorgwerkers veel opgeschreven en bijgehouden. Het dossier wordt dikker en dikker, vooral als er meer jeugdzorgprofessionals betrokken zijn waarmee gepraat wordt. Al die informatie die het kind vertelt, komt in het dossier te staan. Hoe meer dat wordt gedaan, hoe groter de kans dat het kind minder, niet of verkeerde informatie deelt.

uithuisplaatsing jeugdzorh

Als uiteindelijk het kind niet meer over een probleem wil, kan, mag of durft te praten, ontstaan sociaal-wenselijke antwoorden. Of er wordt helemaal niets meer verteld. Hoewel de professional goede hulp wilt bieden, kunnen gesprekken vastlopen zonder dat het gewenste resultaat wordt bereikt.

Een manier om te voorkomen dat iemand in de jeugdzorg terecht komt, is door de jongeren de regie te laten krijgen over zijn eigen leer- en denkprocessen. Zonder langdurige gesprekken over de probleeminhoud te voeren.

Wat jeugdzorgwerkers vaak vergeten is dat het gedrag het gevolg is van een onderliggend mentaal probleem. Dat kan een trauma of onverwerkte emotie zijn. Als een kind vermijdt om daarover te praten, blijft het echte probleem in het hoofd aanwezig. Door de juiste vragen te stellen, kunnen jongeren de regie krijgen over hun eigen hoofd. Want uiteindelijk gaat het erom dat het psychische klacht wordt aangepakt, zodat het kind er geen last meer van heeft.

Een manier om te voorkomen dat iemand in de jeugdzorg terecht komt, is door iemand te laten begrijpen hoe hun eigen leer- en denkprocessen. De regie krijgen over het eigen hoofd wordt daarmee bedoeld. Zonder langdurige gesprekken over de probleeminhoud te voeren. 

De MatriXmethode is een interventietechniek waarbij de probleeminhoud niet gedeeld hoeft te worden tijdens een gesprek. Dat maakt deze aanpak veilig en snelwerkend.

Resultaten

Er is een doelgerichte interventie die snel resultaat biedt bij mentale blokkades en belemmeringen zoals trauma's en angsten. En waarbij (ineffectieve) gesprekken worden voorkomen.

Enkele voordelen van de tussenkomst zijn: 

 • De probleeminhoud blijft privé (veilig voor de cliënt en voor de professional)
 • De hulpvrager komt direct tot de kern van de klacht
 • Het probleem wordt beschouwd (er vindt geen herbeleving of afleiding plaats)
 • Vaak is de hulpvrager binnen één tot drie sessies van de specifieke hulpvraag af
 • De interventie werkt bij zowel cognitieve als emotionele klachten
 • Coachingsgesprekken worden leuker, sneller en effectiever
 • Je voorkomt vastlopende trajecten en gesprekken

Er zijn verschillende onderzoeken en onderzoeksresultaten gemeten die laten zien dat de interventie werkt. Wetenschappelijk onderzoek is in ontwikkeling en zal meer duidelijkheid bieden. Maar tot nu toe zijn de resultaten hoopgevend, gezien de effectiviteit van de interventie tijdens het groeitraject.

Onder andere deze resultaten zijn bekend:Klachten MatriXmethodeOok is tijdens dit traject een vraag hoe lang iemand al last had. Want sommige cliënten wachten soms vele maanden tot jaren voordat ze professionele hulp zoeken. Een reden kan zijn dat iemand liever niet over het probleem praat, of niet erover mag, durft of kan praten.

Terwijl als iemand de regie krijgen over het eigen hoofd, kan het probleem direct aangepakt worden. Zonder dat over de probleeminhoud gepraat hoeft te worden. Dat is vaak wat bij veel andere interventietechnieken en methodieken wel gedaan wordt.

Effectiviteit MatriXmethodeOok is gemeten hoe zwaar het probleem is die iemand ervaart. Een trauma of seksueel misbruik kan bijvoorbeeld een hele grote impact hebben gehad op iemand leven:

Effectiviteit MatriXmethodeTot slot is gemeten hoe effectief de MatriXmethode is geweest tijdens en na de coaching. Want het doel is dat de persoon met de hulpvraag de baas wordt over zijn eigen hoofd. En dat deze interventie effectief is, wordt duidelijk met de laatste meting: Onderzoek effectiviteit MatriXmethode

Wanneer een kind of jongere in de jeugdzorg terechtkomt, is er vaak een langdurig traject aan voorafgegaan. Dat kat diverse oorzaken hebben. Het kind zelf kan bijvoorbeeld de reden zijn vanwege het vertonen van ongewenst gedrag, drugsgebruik of geweld. 

Ook de ouders of een vervelende thuissituatie kunnen redenen zijn dat een kind door jeugdzorg uit huis wordt gehaald. Vaak wordt er gepraat over het probleem of problemen met jeugdzorgwerkers. Als het kind liever niet kan, mag, durft of wil praten over het probleem, blijft het echte probleem aanwezig. Help het kind de regie te krijgen over zijn eigen hoofd en voorkom gedragsproblemen. Met de MatriXmethode als veilige en snelwerkende interventie is dat mogelijk.

---------

Stel je eens voor dat je een veilige gesprekstechniek beheerst waarmee je direct tot de kern van de hulpvraag komt. Zonder te hoeven verdwalen in andermans probleemverhalen. Zou dat jouw werk prettiger en effectiever maken? Met deze unieke interventie begeleid je jouw hulpvrager naar zijn eigen oplossing voor het mentale probleem (IQ en EQ). Ook online of telefonisch.

Ook interessant:

MEER WETEN?

Effectieve gesprekken en blije cliënten krijgen?

Krijg inzichten in hoe je je cliënt effectief begeleidt naar zijn eigen oplossing bij IQ- en EQ-hulpvragen. Zonder dat je belast hoeft te worden met de probleeminhoud.

Of ontdek live en online hoe de veilige gesprekstechniek werkt, inclusief expertsessies met ontwikkelaar Ingrid Stoop.

Download over de MatriXmethode